Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov “GDPR”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je správcom?

Správcom vašich osobných údajov získaných prostredníctvom domény www.allprint.sk je Ing. Vladimír Braniš so sídlom Ulica Juraja Slottu 6467/16, 917 01 Trnava, IČO: 46308831, DIČ: 1075990949, č. živnostenského registra 250-31083.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania osobných údajov nás môžete kontaktovať na email: allprint@allprint.sk

Aký je rozsah osobných údajov a účel spracovania?

Spracovávame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na výrobu/dodanie služby alebo produktu:

 • Meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • poštová adresa
 • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, IČ DPH)
 • prípadne iné údaje v závislosti na poskytnutej službe
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a to na základe prísnych pravidiel, ktorých dodržiavanie u sprostredkovateľa na zmluvnom základe a v presne určenom rozsahu kontrolujeme.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás e-mailom.

 • prístup k svojim osobným údajom;
 • opravu osobných údajov;
 • vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
 • namietanie spracovania svojich osobných údajov;
 • prenosnosť osobných údajov;
 • podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.3.2021.