Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.allprint.sk. Tieto obchodné podmienok vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (objednávateľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej stránky www.allprint.sk je Ing. Vladimír Braniš, Ulica Juraja Slottu 6467/16, 917 01 Trnava, IČO: 46308831, DIČ: 1075990949, č. živnostenského registra 250-31083, IBAN: SK4983300000002201038530.

Kupujúci (spotrebiteľ) – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie (napr. pre osobnú spotrebu alebo pre rodinných príslušníkov).

Kupujúci (podnikateľ) – kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Predávajúci (dodávateľ) – je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) kupujúci uzatvárať zmluvu.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Obchodným vzťahom sa podľa týchto podmienok rozumie vzťah medzi dodávateľom a kupujúcim, ktorý sa týka konkrétnej objednávky na dodanie tovarov alebo služieb kupujúcemu.

2.2. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailovej správy. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Záväzné potvrdenie objednávky je e-mailové potvrdenie, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru,údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje. 

2.3. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. Spotrebiteľ (nepodnikateľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

3.2. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, kontaktujte nás a zašlite písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom nákupu, popis objednaného tovaru a čísla účtu kupujúceho. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe na adresu dodávateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

3.3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá bola spotrebiteľovi uvedená. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 14 dní.

3.5. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby nie je možné pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Zvyčajná doba dodania je 2-5 pracovných dní, avšak táto doba sa môže líšiť od dostupnosti produktov, veľkosti objednávky a našej vyťaženosti. Termín dodania Vám upresníme. Vo výnimočných prípadoch, ak tovar nemôže byť dodaný v dohodnutom termíne budete bezodkladne informovaný predávajúcim o tejto skutočnosti.  Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Spôsoby dodania tovaru a cena dopravy:

DOPRAVA KURIÉROM, poprípade našou spoločnosťou: Poštovné a balné je minimálne vo výške 4,90€ pre Slovenskú republiku. Suma poštovného a balného je závislá od hmotnosti objednávky, počtu balíkov a miesta doručenia. Presná suma poštovného Vám bude upresnená v cenovej ponuke.

V niektorých prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu dopravy Slovenskou poštou.

Možnosti platby:

PLATBA VOPRED ZÁLOHOVOU FAKTÚROU: Bude Vám vystavená zálohová faktúra v plnej výške objednaného tovaru a dopravy. Po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho vám bude tovar odoslaný.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

4.3. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 

5.1. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: allprint@allprint.sk, poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho alebo osobne na adrese sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako napr. dodací list, faktúra. V reklamácii je potrebné uviesť: svoje identifikačné údaje; opis tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje; popis vady tovaru; číslo objednávky alebo faktúry, ktorej sa reklamácia týka.

5.2. Pri preberaní tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať: či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou; či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou; či je tovar alebo jeho obal poškodený.

5.3. Spotrebiteľ má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným doručovateľom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

5.4. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať tovar podľa tohto článku, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

5.7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
g) mechanickým poškodením, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.

5.8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5.9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii alebo v objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.11. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

5.12. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

5.13. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.14. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.15. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.16. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

5.17. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na allprint@allprint.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

5.18. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5.19. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Ochrana osobných údajov

Znenie ochrany osobných údajov nájdete tu: ochrana osobných údajov (odkaz)

8. Záverečné ustanovenia

9.1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.allprint.sk.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na farebné prevedenie výrobkov. To znamená, že konečná farebná realizácia produktu sa nemusí úplne zhodovať s farebným zobrazením na monitore. Farebná odchýlka môže vzniknúť použitím iných farebných režimov, inou technológiou tlače/výroby alebo použitím podkladového materiálu. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie a môže nastať aj pri pravidelných objednávkach.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 21.10.2023.